نظرسنجي

دسته اخبار

گالري تصاوير

  آلبوم تصاوير

تعداد  : 2

   

تصاویر از محیط دانشگاه پیام نور مرکز منجیل

تعداد تصوير : 6
مرتبه نمايش : 6202

تصاویر از محیط دانشگاه اعم از سایت کامپیوتر ، سردر دانشگاه ، آزمایشگاه و ... دانشگاه پیام نور مرکز منجیل .

 

     

setad

تعداد تصوير : 6
مرتبه نمايش : 5227